โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

สมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครเรียน

โรงเรียนมณีวัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบันด้วยอุดมการณ์ของการทำงานในด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ บริหารโดย อาจารย์สมพล ใยมณี ผู้รับใบอนุญาตและอาจารย์สุทธิมาลย์ ใยมณี ผู้อำนวยการ ดำเนินการสอนโดยคณะครูผู้มีประสบการณ์ และมีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา บนเนื้อที่ดิน 8 ไร่ 383 ตารางวา

โรงเรียนมณีวัฒนาได้รับการพัฒนาการศึกษาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน) รอบ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554การประเมินอยู่ในระดับดี – ดีมากทุกมาตรฐาน