โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

หลักสูตร

หลักสูตรสามัญ

หลักสูตร IEP ระดับอนุบาล

เป็นหลักสูตรเข้มข้นภาษาอังกฤษโดยเพิ่มภาษาอังกฤษ ครูต่างชาติ มากกว่าหลักสูตรสามัญ 3 คาบ เป็น 5 คาบ/สัปดาห์ (หลักสูตรสามัญเรียนภาษาอังกฤษครูต่างชาติ 2 คาบ/สัปดาห์ ) ทั้ง 2 หลักสูตร เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “มารยาทงาม มีความพร้อม น้อมนำคุณธรรม”

หลักสูตรพิเศษเข้มข้น (Fast Learning)

ในระดับประถมศึกษานอกจากการเรียนหลักสูตรสามัญแล้ว ทางโรงเรียนมีหลักสูตรเสริมพิเศษแบบเข้มข้นให้กับนักเรียนชั้นป.1 - ป.6 เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กที่มีอยู่เดิมให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักเรียนไปเรียนต่อสายวิทย์ Gifted หรือ E.P. ในระดับมัธยมได้ดีต่อไปในอนาคต