โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

หลักสูตร

หลักสูตรสามัญ

หลักสูตรสามัญ ระดับอนุบาล

โรงเรียนมณีวัฒนาใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของ กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรสามัญ ระดับประถมศึกษา

จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ปรับปรุงฉบับปี 2560 มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนด้วยระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาการรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน