โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

แนะนำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมณีวัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียนทั้งหมด 8 หลัง อาคาร 5 ชั้น 2 หลัง อาคาร 4 ชั้น 2 หลัง อาคาร 3 ชั้น 1 หลัง อาคาร 2 ชั้น 1 หลัง อาคารชั้นเดียว 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรม 1 หลัง และห้องประชุมลดามณีแกรนด์บอลรูม (LADAMANEE GRAND BALLROOM)

นอกจากนั้นยังมีสระว่ายน้ำ 2 สระ ขนาดมาตรฐาน Half Olympic 1 สระ สำหรับนักเรียนประถมปลาย และสระขนาดกลาง 1 สระ สำหรับนักเรียนอนุบาลและประถมต้น สนามฟุตซอล 1 สนาม รวมทั้งสถานที่จอดรถ 6 แห่ง

ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 2,229 คน โรงเรียนมณีวัฒนา มุ่งมั่นพัฒนาด้วยอุดมการณ์ของการทำงานในด้านการศึกษาเพื่อให้นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ บริหารโดย อาจารย์สมพล ใยมณี ผู้รับใบอนุญาต และอาจารย์สุทธิมาลย์ ใยมณี ผู้อำนวยการ ดำเนินการสอนโดยคณะครูผู้มีประสบการณ์และมีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา บนเนื้อที่ดิน 8 ไร่ 383 ตารางวา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนทุกคนมี พัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมตามวัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีทักษะในด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหารู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีไทย เป็นคนดีและคนเก่ง อยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข

สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ฉะนั้นทุกจุดในบริเวณโรงเรียนจะมีคุณครูคอยดูแลใกล้ชิด สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน) รอบที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับการประเมินภายใน จากหน่วยงานต้นสังกัด สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 การประเมินอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก ทุกมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย มี 2 หลักสูตร

หลักสูตรสามัญ

ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร IEP (Intensive English Program)

เป็นหลักสูตรเข้มข้นในระดับปฐมวัย โดยเพิ่มภาษาอังกฤษ ครูต่างชาติมากกว่าหลักสูตรสามัญ

ทั้ง 2 หลักสูตร เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “มารยาทงาม มีความพร้อม น้อมนำคุณธรรม”

หลักสูตรเสริมในระดับอนุบาล

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับอนุบาล 1-3

พละศึกษา

ว่ายน้ำ

คอมพิวเตอร์

เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา

ระดับประถมศึกษา มี 2 หลักสูตร

หลักสูตรสามัญ

จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุงฉบับ ปี 2560 มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้ แบบบูรณาการวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตรพิเศษแบบเข้มข้น (Fast Learning)

เป็นหลักสูตรเสริมพิเศษแบบเข้มข้น ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนที่มีอยู่เดิมให้เข้มข้นขึ้น โดยเพิ่มในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักเรียนไปเรียนต่อ สายวิทย์ Gifted หรือ E.P ในระดับมัธยมได้ดีต่อไปในอนาคต

กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับประถมศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา (ครูต่างชาติ)

ภาษาจีน

เรียนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรประเทศสิงคโปร์ โดยสถาบัน I am Genius

ดนตรีไทย