โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

รอบรั้วมณีวัฒนา

SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนมณีวัฒนา 274โรงเรียนมณีวัฒนา

คำสั่งที่   ๐๐๖ / ๒๕๖๔

 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

          ตามมติที่ประชุมโรงเรียนมณีวัฒนาเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

         ๑.     นายสมพล           ใยมณี             ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ            ประธานกรรมการ

         ๒.     นายสุทธิมาลย์      ใยมณี             ผู้อำนวยการ                         รองประธาน

         ๓.     นางอรุณลักษณ์     ครูส่ง             ผู้ทรงคุณวุฒิ

         ๔.     นางสาวชไมพร     ใยมณี             ผู้ช่วยผู้อำนวยการ                  กรรมการ

         ๕.     นางสาวกาญจนา   วิมานวิจิตรศิลป์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                 กรรมการ

         ๖.     นางสาวมณฑิชา    วรรธกวศิน       หัวหน้าฝ่ายแผนงาน                กรรมการ

         ๗.     นางเบ็ญจมาศ      ไทยพร            หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน         กรรมการ

         ๘.     นายชินวัฒน์        สวัสดี             หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่           กรรมการ

         ๙.     นายลัทธพล        ใยมณี             หัวหน้าฝ่ายปกครอง                กรรมการ        

         ๑๐.   นางสาวนงนิตย์     วัฒนศรี           หัวหน้าฝ่ายธุรการ                  กรรมการ

         ๑๑.   นางพะเยาว์         คำสุข             หัวหน้าฝ่ายอนุบาล                 กรรมการ

         ๑๒.   นางสาวชไมพร     ใยมณี             รองหัวหน้าฝ่ายอนุบาล             กรรมการ

         ๑๓.   นางสาวสุภัชชา     เพิ่มรุ่งเรือง       รองหัวหน้าฝ่ายแผนงาน            กรรมการ/เลขานุการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาให้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดผลดี  สร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ต่อไป

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง  ณ  วันที่    ๓๐   มีนาคม   ๒๕๖๔

 

 

 

ประกาศโรงเรียนมณีวัฒนา

เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

ระดับปฐมวัย

                        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนมณีวัฒนา  จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  ไว้ดังรายละเอียด  ที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้

 

มาตรฐาน

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ

มาตรฐานที่  1

คุณภาพของเด็ก

ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่  2

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่  3

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ระดับดีเลิศ

 

                                                            ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.2563

                                                                 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก

ระดับยอดเยี่ยม

1.1 ร้อยละ 93.22  ของเด็กมีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัย  ที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

 

1.2 ร้อยละ 97.94  ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้

 

1.3 ร้อยละ 98.79  ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

 

1.4 ร้อยละ 96.37  ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้    มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการจัดการ

ระดับยอดเยี่ยม

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับ ยอดเยี่ยม

 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ระดับ ยอดเยี่ยม

 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์     ระดับยอดเยี่ยม

 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ระดับยอดเยี่ยม

 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ระดับยอดเยี่ยม

 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย           มีส่วนร่วม  ระดับ ยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ระดับยอดเยี่ยม

3.1 ร้อยละ 100  ของครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

 

3.2 ร้อยละ 100  ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์     ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

 

3.3 ร้อยละ 95.83  ของครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

 

3.4 ร้อยละ 100  ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก

 

 

ประกาศโรงเรียนมณีวัฒนา

เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป   อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนมณีวัฒนา  จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2563  ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้

 

มาตรฐาน

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ

มาตรฐานที่  1

คุณภาพผู้เรียน

ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่  2

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่  3

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับดีเลิศ

 

                                                            ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.2563

                                                     

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน

ระดับยอดเยี่ยม

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 

    1. ร้อยละ 96.23  ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร   และการคิดคำนวณ

 

    2. ร้อยละ 99.50  ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

 

    3. ร้อยละ 96.30  ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

 

    4. ร้อยละ 97.72  ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

    5. ร้อยละ 91.68  ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

 

    6. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

 

1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

 

    1. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

 

    2. ร้อยละ 98.58  ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

 

    3. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย

 

    4. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

 

 

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

 

ระดับยอดเยี่ยม

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม

 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับยอดเยี่ยม

 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับยอดเยี่ยม

 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ ยอดเยี่ยม

 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                   ระดับ ยอดเยี่ยม

 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้                 ระดับ ยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับยอดเยี่ยม

3.1  ร้อยละ 94.55  ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

3.2  ร้อยละ 98.18  ของครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

3.3  ร้อยละ 98.18  ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

 

3.4  ร้อยละ 96.36  ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

 

3.5  ร้อยละ 98.18  ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ  จัดการเรียนรู้

 

 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมณีวัฒนา

โรงเรียนมณีวัฒนา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  6  ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายวิชาการ       ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายอาคารสถานที่  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล  Good  Governance /เทคนิคการบริหารใช้ทฤษฎีหลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  based  management)  บริหารงานแบบการมี    ส่วนร่วม  กระจายอำนาจในการบริหาร  โดยใช้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามกระบวนการ  PDCA  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ  3 ปี  ใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนมณีวัฒนา   ได้นำแนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ( Efficiency  &  Effectiveness  School ) ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนด โดยมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือดำเนินการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป โดยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  หมวด 5   มาตรา 39  และมาตรา 40   กระทรวงได้กระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาให้โรงเรียนทั้งในด้านวิชาการ แผนงาน กิจการนักเรียน ธุรการ ปกครอง อาคารสถานที่   โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นองค์คณะบุคคลทำหน้าที่ในการบริหารโดยทำให้โรงเรียนเป็นฐานหรือศูนย์กลางของการบริหาร และจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนที่จะสร้างคุณค่า ความรับผิดชอบ ความผูกพัน   ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน นัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School – Based Management)  ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะมีบทบาทสำคัญ  ในกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู – อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน ในการตัดสินใจบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่ทิศทางเป้าหมายที่ต้องการ คือ  คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ