โรงเรียนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
02-421-1960, 02-421-4842

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด-19

23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนมณีวัฒนา 712

เรียน     ท่านผู้ปกครองทราบ

            โรงเรียนมณีวัฒนาขอความร่วมมือผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด-19  ในวันเปิดเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอให้ท่านผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้

  1. ทั้งคุณครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนมี 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1   เข้าโรงเรียนประตู 2  และออกประตู 1

จุดที่ 2   เข้าและออกทางประตู 5

            ประตู 3 ต้องขออภัย งดเปิดบริการช่วงสถานการณ์โควิด-19  จะใช้เป็นที่เข้า - ออก ของรถโรงเรียนเท่านั้น

            กรณีนักเรียนเดินทางโดยรถส่วนบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะเข้ามาส่งในโรงเรียน ขอให้ท่านจอดรถส่งนักเรียนที่หน้าประตู 2  และ 5  เท่านั้นจะมีคุณครูคอยรับอยู่  ส่วนช่วงพิเศษ ประตู 3 งดบริการ

 

การผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน

            ครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน ต้องผ่านการสแกนQR Code ของไทยชนะ หรือเซ็นชื่อในสมุดที่เตรียมไว้อย่างใด อย่างหนึ่ง ทั้งเข้า - ออก เช้าและเย็น  และต้องรักษาระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  หากครู  ผู้ปกครองหรือนักเรียนป่วย มีไข้เกิน 37.5  องศาเซลเซียส  ทางโรงเรียนไม่สามารถให้เข้าโรงเรียนได้

 

จุดรับ -  ส่ง  นักเรียนทั้งรอบปกติ และรอบพิเศษ

อนุบาล 1 – 3

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ชั้น

จุดส่ง / สถานที่

จุดรับ / สถานที่

ชั้น

จุดส่ง / สถานที่

จุดรับ / สถานที่

อนุบาล 1

ห้องเรียน

ห้องเรียน

ป.1

วันแรก ส่งที่โรงอาหารหลังห้องสมุด

โรงอาหารข้างสระว่ายน้ำเดิม

อนุบาล 2

ส่งที่บันไดทางขึ้นห้องเรียนจะมีคุณครูคอยรับ

โรงอาหารหลังห้องสมุด

ป.2

 

วันแรก ส่งที่โรงอาหารด้านในใต้ห้องประชุมลดามณี

หลังห้องสมุด

อนุบาล 3

ส่งที่บันไดทางขึ้นห้องเรียนจะมีคุณครูคอยรับ

โรงอาหารข้างสระว่ายน้ำ

หมายเหตุ  ป.1 – 2  เฉพาะวันแรกเท่านั้น ส่วนวันอื่นๆ ขึ้นห้องเรียนได้เลย  เมื่อนักเรียนรู้จักห้องเรียนแล้ว

 

 

 

ป.3

ป.4

ส่งที่อาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์

 

 

 

ป.5

โรงอาหารข้าง    สระว่ายน้ำเดิม

ใต้ห้องประชุม

ลดามณี

ป.6

บริเวณตู้ปลา

ใต้ห้องประชุม

ลดามณี

             

 

จุดรอรับนักเรียนสำหรับผู้ปกครอง

  • นักเรียนอนุบาล 1 – 3 และนักเรียนชั้นป.1 , 2 , 5 , 6  โรงเรียนจัดจุดรอรับนักเรียนสำหรับผู้ปกครองบริเวณใต้อาคาร 4 ชั้น และที่นั่งบนอัฒจันทร์ที่สนามทางเข้าประตู 3
  • ป.3 – 4  ผู้ปกครองรอที่อัฒจันทร์ของอาคารอเนกประสงค์

เวลาเปิดให้ผู้ปกครองมารับ

  • ช่วงเย็นจะเปิดรับนักเรียนตั้งแต่เวลา  16.00 น. – 17.30 น.

 

การจัดตารางเรียนสำหรับชั้นอนุบาล 1 – 3 และ ป.1 – 6

            อนุบาล             วันแรกให้ถือกระเป๋านักเรียนเปล่ามาก่อน  คุณครูจะจัดเตรียมตำราเรียนให้นักเรียนเอง

            ประถม 1 – 6      ให้จัดตารางเรียนมาตามวันที่นักเรียนมาเรียน  พร้อมสมุด 3 เล่ม และจดการบ้าน  หลังจากนั้น ครูผู้สอนจะแจ้งนักเรียนเอง

 

            การเรียน การสอน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้  อาจจะเป็นการยุ่งยากสำหรับผู้ปกครองโรงเรียนต้องขออภัยอย่างไรก็ตาม หากรัฐมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมาตรการป้องกัน  โรงเรียนจะนำรูปแบบการเรียนการสอน แบบปกติมาใช้ทันที

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์